Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J. Dz.U. 2007 nr 90, poz. 607 ze zm.) definiuje kogo dotyczy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Przepisom ustawy podlegają:

  • wytwórcy produktów w opakowaniach,
  • importerzy oraz firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (z wykluczeniem importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w celach eksportu lub wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów),
  • przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane,
  • przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedający produkty tam pakowane,
  • przedsiębiorcy, którzy pakują produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy,
  • przedsiębiorcy, nie będący wytwórcą produktu, którzy zlecili wytworzenie tego produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu.