Plan Audytu Produktowego

9:00  - 9:15           Spotkanie otwierające.

9:15  - 10:30         Omówienie prawodawstwa dotyczącego gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

10:30 - 11:45        Przegląd działalności Firmy pod kątem wymagań ustawowych wynikających z w/w przepisów.

11:45 - 12:00        Przerwa.

12:00 - 13:15        Przedstawienie wniosków audytu oraz dyskusja.

13:15 - 13:34        Omówienie planowanych zmian przedmiotowych ustaw.

13:45 - 14:00        Spotkanie zamykające.


Omówienie prawodawstwa obejmuje następujące zagadnienia:


1. Wprowadzenie do tematyki gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

2. Omówienie prawa wspólnotowego dotyczącego problematyki gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

3. Kto podlega przepisom ustawy o opłacie produktowej.

4. Rodzaje opakowań podlegające obowiązkowi odzysku i recyklingu.

5. Definicje odzysku i recyklingu.

6. Procesy zaliczane do obliczania osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu.

7. Sprawozdanie OŚ-OP1.

8. Obliczanie opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku i recyklingu.

9. Korzyści dla Przedsiębiorcy ze współpracy z Organizacją Odzysku.

10. Samodzielna realizacja obowiązków.

11. Zasady funkcjonowania krajowego systemu recyklingu w Polsce.

12. Prowadzenie ewidencji odpadów opakowaniowych.

13. Definicja opakowania.

14. Definicja odpadów opakowaniowych.

15. Obowiązki przedsiębiorców dotyczące produkowanych lub importowanych przez nich opakowań.

16. Oznakowanie opakowań.

17. Obowiązek sprawozdawczości OPAK1, OPAK2, OPAK3.

18. Obowiązki sprzedawców produktów w opakowaniach.

19. Przepisy dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych.

W związku ze specyfiką audytu przedstawiony harmonogram może ulec zmianie w zależności od Państwa bieżących potrzeb.